Domov | Aktualno | Novice

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2012/13

Spoštovani, prihaja čas za izbiro učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto, zato vam v nadaljevanju posredujemo, kako so delovni zvezki ABC 1, 2, in 3 usklajeni z novim učnim načrtom oz. kakšne spremembe so predvidene v njih za naslednje šolsko leto.

Ker se še vedno pojavljajo vprašanja glede potrditve teh gradiv, želimo ponovno poudariti, da se delovni zvezki ne potrjujejo, tako jih tudi ne morete najti v Katalogu učbenikov Zavoda za šolstvo. Potrjujejo se le učbeniki (berila). Vsa naša berila so za naslednjo šolsko leto še potrjena, prav tako jih bomo dali v ponovno potrditev, ko le ta poteče. 

Po novem učnem načrtu začetno opismenjevanje traja celotno prvo vzgojno izobraževalno obdobje; v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike pisanja in branja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje.

V 1. razredu učenci razvijajo predopismenjevalne spretnosti, naloge v prenovljenem ABC 1 so zasnovane tako, da učenci vadijo vidno in slušno razločevanje in razčlenjevanje ter orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju. Ob spoznavanju glasov se seznanjajo tudi s črkami, ne le z velikimi ampak tudi z malimi tiskanimi črkami.  V priročniku KAKO DO PISMENOSTI V 1. RAZREDU OŠ je v teoretičnem delu natančneje predstavljen način dela. Učencem naj bi že v 1. razredu ponudili več pismenosti, preizkušali naj bi se že v (analitičnem) branju in pisanju.

Način dela omogoča, da učenci že v 1. razredu spoznajo veliko tiskano abecedo, ob posameznih glasovih (po abecednem redu) vadijo tudi zapis pripadajočih črk. V abecedni knjigi pišejo besede, ki jih ob sličicah sami izberejo. Učencev ne omejujemo z vodenim poučevanjem, pač pa normirano črko lahko prikažemo na abecednem plakatu ali posameznim učencem. Seveda bomo izkoristili možnosti, da učenci razvijajo grafomotorične spretnosti ob črkah: jih oblikujejo iz plastelina, gline, das mase, mehke žice, vrvice ..., črke poiščejo v revijah, jih izstrižejo, lepijo, barvajo...

V razredu, kjer večina otrok že samostojno poskuša s pisanjem in branjem, dajemo več priložnosti za usmerjeno učenje ob stavnici, učnih kartonih in učnih listih. Otroci se bodo lahko izkazali v prirejanju črk glasovom in obratno, v dopolnjevanju luknjičastih besed in povedi (ob slikovnem gradivu), pri branju pa bodo sami izbirali med več ponujenimi slikopisi in kratkimi ritmičnimi besedili ter jih brali v paru/trojicah. Pri tem bomo posameznim otrokom na primeren način pokazali tudi pravilen zapis črk, še bolj pomembno pa je, da vse otroke od začetka šolskega leta opozarjamo na pravilo pisanja (od leve proti desni in od zgoraj navzdol), grafični prikaz pravila prikažemo na tabli.

V 2. razredu (ABC 2) omogočimo učencem, da postopoma spoznajo normirano obliko velikih tiskanih črk, jih znajo zapisati, večjo pozornost namenimo učenju (poučevanju) branja in pravilnega zapisa z upoštevanjem jezikovnih pravil. V 1. polovici šolskega leta učenci najprej obnovijo veliko tiskano abecedo, nato pa postopoma in sistematično spoznavajo še male tiskane črke. V 2. polovici drugega razreda učence seznanimo s pisano abecedo, spoznajo male in velike pisane črke. Črke lahko obrvnavamo v zaporedju najprej male, nato velike ali pa jih spoznavamo sočasno. V 2. delu delovnega zvezka so po novem dodane strani za obravnavo velikih pisanih črk. Ob tem posebej poudarjamo, da učenci v 2. razredu usvojijo tehniko branja, zato branju namenimo veliko časa. V priročniku “KAKO OPISMENJEVATI – POUČEVATI ALI UČITI SE PISMENOST?“ je o tem več napisano v teoretičnem delu.

V 3. razredu pa učenci potrebujejo veliko vaj za ponavljanje pisanih črk. Zaenkrat delovni zvezek ABC 3 ostaja nesremenjen. Tisti, ki boste velike pisane črke obravnavali že v 2. razredu, boste naloge za obravnavo le teh preskočili ali jih lahko izkoristili za utrditev. Tisti, ki pa boste v 2. razredu obravnavali le male pisane črke, boste lahko velike pisane črke obravnavali na začetku 3. razreda.  Preostala vsebina delovnega zvezka je usklajena tudi z novim učnim načrtom.

V kolikor želite ogledna gradiva ali predstavitev na šoli, se z veseljem odzovemo.

Ker se zavedamo, da bo tudi v naslednjem šolskem letu finančna situacija na šolah šibka, smo se odločili, da bomo vsem učiteljem, ki bodo delali po naših programih, delovne zvezke in priročnike zagotovili brezplačno.  Do 10. 5. 2012 nam pošljite kopijo seznama gradiv, iz katerega bo razvidno, katero gradivo boste uporabljali, mi pa vam ga bomo na šolo posredovali do konca maja.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo tudi na tel. 01 729-1000.